Çımé ma roştve; Zoné Xızıri ra “DEZ”, vejiya…

Huyayise ma, endi anculiyo: Çıqaş ke na Zoné Xızıri, na zone zern u oltıné xasıl, je pelga velgi dara bırri ra biyu sakil, unci ki isu omıdé xu nıbırnenu. Xo xodé vano; “Payiz ke esto, roze usar ki yenu; taqız velg reyna benu qhewe, dina reyna bena şenlığiye”…

101_0169Çımé ma roştve; Zoné Xızıri ra “DEZ”, vejiya!..

 

“Mawe xér di”

 

Dez“, kar u gure é, kıtavé Yılmazcan‘i (Şare) yu. Ju ke emser, na rozu mıra bıvatené; “Tu, na ara de, çık ra sa biya?”. Mı, u kés nia cav kerdené; cıra vatené ke:

 

-Sé ke mı yinternet u facebook de resmé na qapağe kıtavé bıra Yılmazcan bıray di; déka mı, domanina mı ame mı viri. Mı hén zona ke jüy, desté déka mı zeyne mı ra veto, serru ra dıma ardo na roze; çımuné mı ver. U taw, çutır ke gılé kou dü cenu, zere mı hén efkar guret, çımé mı bi pırr. Hama naé vaji ke, uncia ki séveta na zoné xora , na Zoné Xızıri zof sa biyo. 

 

Vazé, “Heq adıré tu wemedaru; bıra Dursun (Aras)!”. O çı resmo de hén hewlu; tu diyo, ardo nuré qapağe na kıtave delali ra. Bıra Yılmazcan qusıre mıdé nia medo, na rival ra ravér bıra Dursun Aras ra berxudariye vazon. Cıra van; wes u var ve, pir u qhal ve bıraé mıno delali!..

 

Heto bin ra ki, kam ké na Zoné Xızıri ser, na zoné zerné xasıli ser araqe çare xu rısnu, inu butine ré mıneta u hurmeta xu cıré rusnon. Rawer, nustoğé na kıtavi bıra Yılmazcan ré; sıma pér u pia wes u var ve, pir u khal ve, berxudar ve…

 

Naé ki vaji; geğane zere ju kıtavi, qapağ ve name xu dano dest. Coka mı ravér, qale na qapaği kerd, xu verda cı. Hona kıtav mıd est nıkotvi; hama hén ké bıné tesiré na resm de mendune hondé beşir! Nu desté kamıla Désımi, çıqaş ke resm deru; isu vazenu yenu ke phaç keru, beru çare xora nu, kéle xu cıra bıvırno. Hetera ki gınu turli temase ğeyalu; vijeri ra, perey ra, pérarey ra; serru ra ravér feteliyu, uncia amune na rozé…

 

“Momi u Sılayiyé”

 

Beliyo ke qapağe kıtav de, ju cüanıka hertmeta kamıla Désımi, jü déke u pirké vae ra uwe kena rast. Kes çino vazo; “Anazam, békesam, dakılam! Fıqara mına zaré; tu eve a kokımina xu, tu eve u miane bule xu, çutır hén biya çewt, eve na deste xuye rındek ra, na çamur fişte huré, rae da uwe”. Démake isoni, na dina u homete de bosındé nıvatu; “İsu welé ra yenu, uncia sono welé”.

 

101_0176

Kam çızonenu na destu sené derd u qeremeti, tharvi diyé. Çond domane soyi kerd pil; çond torni! “Çıké ri ve dest u paé kamıluné Désmi, kılıté Zoné Maé”.

 

Yılmazcan bıray, na kıtav de eve na çeküne tılsımu çeveré Kırmanciya Beleké, çeveré jiar u diyarune Désımi kerdo ra, hén koto zere. Ju, evé xo zere nıkotu; dıma maré eve na kıtavi momi u sılayiye rusna. Vato: “Bére; kot bené bıvé, hala reé bére! Bére, ma şime déw u varuné é xo bıfetelimé, qomé xodé meymané Heq bimé”.  Wes u var vo; pir u khal vo; nınga xu kémere negıno sola!..

 

 

DEZ(Huyayise ma, endi anculiyo)

 

  • “Mı, endi zona ke ma, pesewe de mendime. Theyr u thuré kemer u dari perrey ra, şiy amré mara. Rınd bızone, zerria mı, huyayisé ma endi anculiyo…”. Heqata (Markasor) ra.
  • “Kokımé seyi ke hén va, goza ke çenge boni dera, aye ra pelgé ra (da) huske sendeliye ra, kuté ra vay ver, perpeşiye we, gıra gıra amé gıné ve hardé dewreşi sero…”. Heqata (Şıving) ra. 
  • “Usıvé mı, düye lozına mıno şia u; Usıvé mı, azé royé lesa mıno..”… “Hén mevaze bomo bomo; hén mevaze! Vaze ke; çı dana ma, xér bıde!..”. Heqata (Léya Muriye) ra.
  • “Derdé ke to zerré made kerdé téra, hona payrayé…”. Helbesta (Dez) ra, ju qulpe.
  • “Meberve çéna mı, meberve; demake Haqé uzağkori maré rındeni zof diya… Vane ke, mıneta Goyine Haqi het de qewul biya, a sate ra dıme Heqi roştia thiraka moa pi peyser dave cı. Goyine ki kerda thayra kemeri, sewa tariye de jile ve jile ra qırrena. İye ke vengé Goyine hesno, vane ke; ‘Goyine hén ke qırrena, hén ke qırrena zere piské isoni kena parçe u pırtley. Nu, zowté cénıka kokımeo, no ro isoni ser. Kés damis nébeno ke, Goyine eve çımu bıvéno; zof rındeka, turli témase perré xo este. Kam ke aye eve çımu bivéno, damis nébeno, hurdi çımu ra piya beno ve korrr…”. Sanıka (Goyine) ra…

 

101_0167“Haletia Xızıri”

 

Ya; a nia! Mı sıma ré, taé heqat u sanıku ra, helbestu ra jü dı çeküy nia veçinit. Çeküye şireni, çeküye tılsımé feké kamıluné ma hén ke zofiye na kıtav dé, qe mevaze! Tı hén zonena ke bıra Yılmazcan’i ni; hurindia deydé pi u khalkune ma, déke u pirkanune ma, mare na sanık u heqati qeseykené.

 

Coka van; bıra Yılmazcan’i, rınd ke nu kare delali gureto xu dest, mare ki kerdo “Haletia Xızıri”. Zoné xu ki zof zelalu, delaliyu. Çıké zere ra vérdu ra, kerdu heqatu ser rındek ardu ra zon. Belkiyo ke domenenya xodé rınd xu verdo pilune xu, gos nu kamıluné Désımi ser. “Xojive dey wu”!

 

“Suredaré; Dara Xızıri”

 

İson ke zoné xu fam kerd, qedır qımet zona qeseykerd da wendené, nıvıstna; Tırki vane “deyim”; na zoné ma raşt ke hete “deyim” ra zof devletliyo, mane xu xoriyo. Bıra Yılmazcan’i, nu ardu çımune ma ver. Zof ki pé na çekü qayil biyo. Na kıtav de na çekü, tedıma nuste de hén ke rındek neqesne; tı hén zonena ke cazımé Désımi yo, yenu çımuné isoni ver.

 

Ju cazımé Désımi ni; isu ke na kıtav de na çeküy da wendene, tı hén zona boa “Suredaré” yena pırnıka isoni. Buaxa na “Dara Xızıri” yena çımuné isoni ver. Heqata Amıkfatose de mı hén zona ke pore Amıkfatose kınare uwe de şiyo zeleqiyo lızge Suredaré ra, Dara Xızıri ra.

 

11081012_1564708857132824_5568690981054686574_n“Buaxa nuğdé çaré Turtmanu” 

 

Yılmazcan bıray ki mane na helbestu ve heqatu, dez u gulé zere xo kerdu ser; je Turtmanu çare xora neqesnu. Hama, hetera ki vané; “Kam ke qule zere ison fişt téra; zere ison ey ra zof şikino”. Na qesa, qesa kamıluné Désımiya. Na minval ra çıqaş ke bıra Yılmazcan qule zere ma fişt téra uncia ki, zere ma cıra wesu, nışkinu; ma cıra raji me Heq u Oli sola cıra rajivo.

 

Çıké zone ma ser, yitiqate odet u tore u qomé Désımi ser, na kar u gure u delali veto, ardo resno na roze. Zoné Ma ser, wes u var vo eve bıra Hawar Tornécengi, zof hewl nusno. “Comerd u Oli, sura serdıne ra sıma ve qome ma duri bıjeru; domanuné dina u alem, domanuné ma bıseveknu; sızına serdıné hete sıma ser miyaru; lınga sıma kemré negıno sola!..”.

 

“Dersim niyo; Désım o”

 

Hata nıka mı na kıtaw goyna; çıké zere mıra nia ame. Hama ju dı ca de ki çı héf ke xeletiye ki esta. Heqata “Marakosor”i de nuste ca ve ca xıravın, pil vejiyo! Hama xeletiya de pila biné esta ke, ez nae ver zof kotuné xu ver, binu mırozın:

 

17264729_10155120087889696_2164334635505422582_nMadem sıma Zoné Ma nıvıstno, “Dersim” ni, “Désım” bınıvıstnéne zof rınd biyené. Gumankon ke nustoğ ve editöre na kıtavi, reyna ke na kıtav da çapxane, na xeletiya pile kené rast.

 

“Huyayise ma anculiyo; hama”

 

Qesa xuya  peéne, naé ki vaji: 

 

-Heya; huyayise ma anculiyo; na Zoné Xızıri, na zoné zern u oltıné xasıl, je pelga velgi dara bırri ra biyu sakil, unci ki isu omıdé xu nıbırnenu. Xo xodé van;

 

“Payiz ke esto, roze usar ki yenu; taqız velg reyna benu qhewe, dina reyna bena şenlığiye”. Bıra Yılmazcan’i, mare tı hén zona ke usar ard; reyna, wes u var vu; pir u kahl vu! Qom ré, Zoné Ma, Zoné Xızıri re, Kırmancki u Zazaki re xér vu; bımané weşiye de.

 

Asmén Ercan Gür (editöré Çıla)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1.852 kere okundu

Gülengül Üsdtündağ; “Yetiş Pirim”