Zazaca

Türkçe

Sözcük türü

İzahatler

sasevinmeie.
sasevinçie.
sasevgiie.
saşahie.
sanezm.
sa u sorraordan-burdan
saadtanıkie.
saadşahitie.
saad biyeneşahit olmakf.
saadiyeşahitlikid.
saadiye kerdenetanıklık etmekf.
saadiye kerdeneşahitlik yapmakf.
saatesaatid.
sabiyenesevinmekf.
sabotajsabotajie.
sabunsabunie.
sacisacid.
saçmesaçmaie.
saçmisaçmalariç.
sadaqesadakaie.
sadıqsadıks.
saeelmaid.
safsafs.
safkurnaz olmayans.
safaatsefahatie.
sağbelsüpürgeie.
sağbel, sağvelçalı süpürgesiie.
sağlamsağlams.
sağvelsüpürgeie.
sakerdenesevindirmekf.
sakhulşakülie.
sakhütapan
saksafonesaksafonid.
salaatyetkiie.
salaatselahatie.
salagesırta alınmıs yükid.
salamsalamie.
salapatisallapatis.
salapatidüşüncesizs.
salasorataks.
salasorcesurs.
salat biyenedadanmakf.
salaxsalaks.
salçesalçaie.
saleyassı taşid.
saleşalid.
salêinşallahünl.
salıxöğretmeie.
salıxöğretimie.
salıxgöstermeie.
salıx daenegöstermekf.
salıxdaeneöğretmekf.
salonesalonid.
saltyalnızzf.
saltsoyutzf.
saltsırfzf.
saltanatsaltanatie.
salvarişalvarie.
samiakşam yemeğiid.
samiboyunduruk (öküz…)ie.
samimisamimis.
samimiyetsızsamimiyetsizs.
sancisancıie.
sand biyeneakşam olmakf.
sandıqesandıkid.
sandiakşamleyinid.
sandiakşamid.
sanebileme taşıie.
sanetarakie.
sane kerdenetaramakf.
sanıkemasalid.
sanıkehikayeid.
sanıxsanıkie.
saniyesaniyeid.
sanstalihie.
sansşansie.
santimsantimie.
santralsantralie.
sapkaşapkaid.
saqebaldırid.
saqolsüpürge (ahır~si)ie.
sarbaşkalarıie.
sarahaliie.
saryabancıie.
sarafsarrafie.
sasşaşıs., ie.
sasşaşs., ie.
sas biyeneşaşmakf.
sas biyeneşaşırmakf.
sas kerdeneşaşırtmakf.
satesaatid.
satınaaz sonrazf.
satınabirazdanzf.
satınabiraz sonrazf.
satına tepiyabir saat sonra
satiyeneişlerin ters gitmesi f.
satiyenebozulmakf.
satrancesatrançid.
savanane söylüyorsun -
savcisavcıie.
savıleayı gülüid.
savıleşakayıkid.
saxbelağaçtan yapılmış büyük süpürgeie.
say biyenedeğer verilmekf.
say biyenebir şeye sayılmakf.
say kerdenedeğer vermekf.
say kerdenebir şeye saymakf.
saye kesanki
sayfasayfaid.
sayirşairie.
saz kerdenekurmakf.
seyüz (100)
se be seyüzer yüzer
sebebsebepie.
sebeb biyenesebep olmakf.
sebekerine yapayım
sebeno!ne olur!ünl.
sebeno!lütfenünl.
sebırsabırie.
sebine oldu
seçimseçimie.
sedasesie.
sedasedaie.
sedesades.
sedefesedefid.
sedeqesadakaie.
seferseferid.
seferkezid.
seferdefaid.
seferberiyeseferberlikid.
sefilsefils.
sefilperişans.
sefkanavcıs.
sefkannişancıie.
sêfkekalça kemiğiid.
sehidşehidie.
seke mavacimdiyelim ki
seke vacimörneğinzf.
sêke!baksana!
sêke!bak!
seke!nasıl ki
seke!hele bak!
sekerşekerie.
sekmannişancıie.
sekrêtersekreterie.
sektersekters., ie.
sêlselie.
selaiyetsalahiyetie.
seleqiyaypişiks.
seleqiyenepişik olmakf.
seleqiyenepişik olmaf.
seleqnaenepişik olmakf.
selıkesepetid.
selimsalims.
selimsağs.
sêmgümüşie.
sembolsembolie.
semepayid.
semehisseid.
seme mıbenim payım
semernaenepaçaları sıvamakf.
sêmıgekapı eşiğiid.
sêmıgeeşigid.
sêmıgeçirişid.
seminarseminerie.
sempatizansempatizanie.
sempozyumsempozyumid.
semsêrinişie.
semtsemtie.
senaryosenaryoie.
senatkarsanatkarie.
senatosenatoie.
senatorsenatörie.
senaxince kıl iplikie.
sencetartıie.
sencıanetartmakf.
sendiqasendikaid.
senênasılzf.
sênegöğüsie.
senedesenetid.
senede cı daenesenet vermekf.
senede vıraştenesenet yapmakf.
senênnasıls.
senfonisenfoniie.
senıkazıcıks.
senıkazs.
senıkçok azs.
senkekazıcıks.
senkekazs.
senkekhafifs.
sentesentezie.
sepetesepetid.
sepiyeüç ayaklı yayık ağacıid.
seqetsakats.
serbaşi., s.
serüzeri
serüstüne
serüstie.
ser çımu serbaşım üstüne
ser çımu serbaş ve göz üstüne
ser çımu serhay hay!
ser dabaş verenf.ser da, sır nêda.
ser deüzerinden
ser raüzerinden
ser raüstünden
ser şiyeneüstüne gitmekf.
ser u bınalt üst
ser veciyaneüstüne çıkmakf.
seraseraid.
seradegeniş gözlü elekid.
seradibüyük satırid.
seramoniseramoniie.
serayesarayid.
serbêiçined.
serbê xokendince
serbê xokendi
serberüst baş
serberkapının üst çerçevesiie.
serbestserbests.
serbestözgürs.
serbest biyeneserbest olmakf.
serbest mandeneserbest olmakf.
serbest verdaeneserbest bırakmakf.
serbestiyeserbestlikid.
serbestiyeözgürlükid.
serçelepirzolaie.
serçelegrillik etie.
serdsoğukie.
serd biyenesoğumakf.
serd biyenesoğuk olmakf.
serd guretenesoğuk almakf.
serd u pukayaz
serd u puksoğuk
serdarönderie.
serde kerdenesoymakf.
serde kerdenemeyve soymakf.
serdınüşütücüs.
serdınsoğuks.
serdın biyenesoğumakf.
serêbaşie.
serêüst
serêkafaie.
sere berdenebaşı götürmekf.
sere berdenekafa şişirmekf.
sere bırnaenebaşı kesmekf.
sere bırnaeneboğazlamakf.
sere dajnaenebaş ağrıtmakf.
sere genımibaşak
serê herdiyerüstü
sere puredaenekesmekf.
sere purıdaenebaşını vurmakf.
sere serçibaş aşağı (üstü)
serê sıtikaymakie.
sere wedardaenebaş kaldırmakf.
sere wedardaeneayaklanmakf.
serebercellatie.
seredecağrı (baş~)ie.
sereqotbaşı açık
sereskerordu komutanıie.
serevdeayıplama
serevdetöhmet
serevdekınama
serevde kerdenekınamakf.
serfıkırnaenedüşünmek (bir konu üzerinde)f.Naê ser tene bıfıkırnime.
sergerdesergerdeie.
sergerdehaydutların başıie.
sergisergiie.
serhostaustabaşıie.
sêrkenabakarsın ki.. ola ki..
sêrkerdenebakmakf.
serkerdenebakmakf.
sêrkerdeneseyretmekf.
serkesserkeşs.
serkeskafa tutans.
serkesdik başlıs.
sermutanmaie.
serm kerdeneutanmakf.
sermançekingens.
sermayadarburjuvaie.
sermayesermayeid.
sermayedarsermeyadarie.
sermayedarsermayeciie.
sermiyandeğerlis.
serphanayakkabı içine konan altlıkie.
serqotbaşı açık
serra newiyeyeni yılid.
serreyılid.
serrenagelecek yılid.
serriyıllariç.
serriyaşiç.
serriseneleriç.
sersefilsersefils.
sersefilçok sefils.
sersemsersems., ie.
serseriserseris., ie.
serşiyeneüzerine gitmekf.
sertserts.
sertşartie.
sertkoşulie.
serumserumie.
serverönderie.
serverçiriş (kapının üst~i)ie.
servetservetie.
servisservisie.
servis kerdeneservis yapmakf.
serweşiyebaş sağlığıid.
serxosşarhoşs., ie.
serxos biyeneşarhoş olmakf.
serxos kerdenesarhoş etmekf.
serzenişsitemie.
serzenişserzenişie.
sesaltıie.
sêsketarla faresiid.
seştaltmışie.
settakımie.
setsetie.
sevaiçined.
sevabsevapie.
sevabiyesevaplıkid.
sevdasevdaid.
seveknaenekorumakf.
seveknaeneesirgemekf.
sevetesebepid.
sevetenedeniyle
sevetenedenid.
sevetınaaz sonra
sevetınabiraz sonra
sewêyetims.
sewêkimsesiz çocuks.
sewegeceid.
sewe muğurbezifiri karanlıkie.
sewiyekimsesizlikid.
sewleaydınlıkie.
sewleışıkie.
sewle daeneparıldamakf.
sewle daeneışıladmakf.
sewqşavie..
sewqparlaklıkie.
sewqışıkie.
sexılküçük oğlak ve kuzu sürüsüie.
sextesahtes.
sextekarsahtekarie.
sêyöksüzie.
sêy mandeneöksüz kalmakf.
seyıdseyitie.
seyıdşehitie.
seyitkaravcıie.
seyitkarkedinin avcılığı
seyregara sırazf.
seyregseyrekzf.
seytanşeytanie.
seyyarseyyars.
seyyargezicis.
sezdesecdeie.
sezeryansezaryanie.
sezonsezonid.
sıçiyaenekırılmakf.
sıfırsıfırs., ie.
sıfkeince dalid.
sıfresofraie.
sıftebaşlangıç
sıftesiftahie.
sıfteilkin
sıfteilk önce
sıfte kerdenebaşlamakf.
sıgortasigortaid.
sıkandalskandalie.
sıkheince dalie.
sıkıcikuru üzümiç.
sıkıtenekırmakf.
sıknaenekırmakf.
sılgübre (sığır dışkısı)ie.
sıl u surkıpkırmızı
sılamselamie.
sılam daeneselamlamakf.
sılam daeneselam vermekf.
sılam rusnaeneselam yollamakf.
sılameteselametid.
sılavetesalavatid.
sılaye cı daenedavet etmekf.
sılayiyedavetiyeid.
sılfsırfzf.
sılfsadecezf.
sıloganesloganid.
sılondireuçkurukid.
sılqeşeker pancarıie.
sım u şiakapkaras.
sımasizzm.
sıma xêr amê!hoş geldiniz!
sımaqsumakie.
sımarêsizezm.
sımeyüzie.
sımesimaie.
sımeçehreie.
sımersamanie.
sımıkeayak (iki çatallı hayvan ayağı)id.
sımıteneiçmekf.
sımondiuçkuruid.
sımondibağ (çarık veya ayakkabı bağı)id.
sımorıksincapie.
sımotgınkaygans.
sımsêrkılıçie.
sımsımefolklorik bir oyunid.
sınaenehapşırmakf.
sınamesinamaie.
sınavsınavie.
sınceiğde ağacıid.
sınıfsınıfie.
sınıxkırıkçıie.
sınoxbezi tuzlu su ile nemlendirip şişen yere sarmak
sıpasıpaid.
sıparişsiparişie.
sıpariş daenesipariş vermekf.
sıpariş kerdenesipariş etmekf.
sıpebeyazs.
sıphıtenekan emmeks.
sıphıteneemmekf.
sıpıciüreiç.
sıpıcisirkeiç.
sıpibeyazs.
sıpiakie.s.
sıpi kerdenesoymakf.
sıpi kerdenekabuğunu soymakf.
sıryalnızzf.
sırsaltzf.
sırasıraid.
sıratsırats.
sırean
sıresıraid.
sırılsıxlamsırılsıklams., zf.
sırıxeuzun ve düz odunid.
sırıxesırıkid.
sırrsırie.
sırşikarasaban demiriid.
sıstgevşeks.
sıst biyenegevşemekf.
sıst kerdenegevşetmekf.
sıstekgevşekçeie.
sıtsütie.
sıtemsitemie.
sıvkeyaş ağaçid.
sıvkeinceid.
sıxıntisıkıntıie.
siyacesağlıkçıie.
siyasetsiyasetie.
so bê!Dersimde halk arasında zazacaya verilen bir ad
sobasobaid.
soba cı fitenesobayı yakmakf.
sodesodaie.
sodırsabahie.
sodıro xêrgünaydınünl.
sodıroxêriyi sabahlarünl.
sofisofis., ie.
sofrasofraid.
softesoftaie.
sogısözel günlerde verilen et yemeğiie.
sogıs daeneziyafet çekmekf.
sogıs daeneadak vermekf.
sogıs kerdenekurban kesmekf.
soletuzid.
sole kerdenetuzlamakf.
solıntuzlus.
solıxsolukie.
solıxnefesie.
somiyesomun ekmekid.
sondiantiç.
sondiyeminiç.
sondi kerdeneyemin etmekf.
sondi werdeneyemin etmekf.
soqebulgur öğütme taşıie.
sorbaçorbaid.
sorbıkeçorba suyuie.
sorbıkeçorbaie.
sorrayarın
sorxacyemeğin yağlı sosuie.
sorxacsosie.
sossosie.
sosınesümbülid.
sosyalsosyals.
sosyalistsosyalistie.
sosyalizmsosyalizmie.
sosyologsosyologie.
soxbetsohbetie.
soysoyie.
soytaresoytarıie.
spekülasyonspekülasyonie.
sporsporie.
spreyspreyie.
susüsie.
sualsualie.
sualsoruie.
sucıxsucukie.
suiqastsuikastie.
suistimalsuistimalie.
suistimalkötüye kullanmaie.
sujisancıie.
sujiromatizmaie.
sukeşehirid.
sukıcşehirliie.
sukıtsükütie.
sulalesülaleid.
sultansultanie.
sultanesultanid.
sulxbarışie.
sulxsulhie.
sunetsünnetie.
sunetiyesünnetlikid.
sunetiyesünnet düğünüid.
sungmantarie.
sungesüngüie.
sungersüngerie.
sungi kerdenesüngülemekf.
sunisunnileriç.
sunisunniiç.
suntasuntaie.
surals., ie.
surkırmızıs., ie.
surkale duvarıie.
suratyüzie.
suratsuratie.
surathızie.
suratçehreie.
surezaman aralığıie.
suresüreie.
suredartulumu boyamaya yarayan bir boyaie.
surêkikızamıkiç.
sureteyüzid.
suretesuratid.
sureteçehreid.
surgesürgüie.
surgınsürgünie.
surisürüie.
surmesürmeie.
surmekilitie.
surxemasraf
suseşişeie.
suwarisuvariie.
suxisüreklis.
suxidevamlıs.
suxidurmadanDurmadan insanlar geliyor.
suxreeziyet
suxreçile
suzegesüzgeçid.
suzegekevgirid.
suzmış kerdenesüzmekf.